Akuuttigeriatrian työpaja 2022

25.11.22

Suomen akuuttigeriatrian yhdistyksen työpaja – yhteenveto

Geriatrian tiimi päivystyksessä

Päivystyksen geriatrinen tiimi on käytössä TYKS:ssä. Akuuttigeriatrian tiimi on töissä arkena klo 20 saakka, viikonloppuisin tiimin sairaanhoitaja on paikalla klo 10 – 18. Tiimi ottaa kartoitukseen päivystykseen lähetetyt ei-omatoimiset 75 vuotta täyttäneet potilaat, jotka tunnistetaan riskiseulan perustella (TRST ja CFS) ja joiden käynnin syy ei ole lääketieteellisesti liian akuutti. Tämän jälkeen tiimi välittää jatkohoitosuositukset hoitavalle lääkärille tai tukee kotiutusta. Geriatrian tiimin tavoitteet akuuttigeriatrisessa hoidossa tähtäävät päivystysprosessin laadun parantamiseen – vanhuksen subakuutti ongelma on usein monitahoinen ja vaatii erityistä perehtymistä. Turhan odottamisen ja turhan vuodeosastohoidon välttäminen on tärkeä tavoite iäkkään potilaan alentuneen resilienssin vuoksi. Tiimi tuo geriatrian erikoisalan päivystyksen sisälle.

Työpajassa pidettiin mallia käyttökelpoisena ja osallistujat pohtivat mallin olevan helpompi toteuttaa yhteistyössä tulevilla hyvinvointialueilla. Päivystykset ottaisivat mielellään tiimin vastaan. Tapahtumassa pohdittiin, voisiko geriatrinen tiimi toimia vielä enemmän etupainotteisesti, eli kotihoidossa tai yhteistyössä ensihoidon kanssa.

Hyödyiksi listattiin päivystyksen sisällä toimivan tiimin yleinen myönteinen vaikutus geriatrisen tiedon ja taidon lisääntymiseen koko päivystyksessä, geriatrialle myönteisen asenteen vahvistumisen ja moniammatillisuuden ja palvelujärjestelmän tuntemuksen lisääntyminen. Potilaat hyötyvät mallista monin tavoin, haitallisen ylihoidon riski vähenee ja delirium tunnistetaan nopeammin. Potilaat saavat yksilöllistä ja potilaslähtöistä palvelua, lisäksi omaiset voivat tulla huomioiduksi paremmin.

Oikeiden potilaiden ohjautuminen tiimille on tapahduttava hyvin varhaisessa vaiheessa, ettei potilaan odotusaika pitene ja kotiutusmahdollisuutta menetetä. Tiimin rakenne vaatii geriatria – onko geriatreja tarpeeksi toimimaan etulinjassa? Osallistujat huomauttivat, että kaikki geriatrit eivät koe akuuttityön ympäristöä omakseen. Pohdittiin myös alihoidon riskiä, mikäli potilaat profiloituvat ikäperusteisesti. Yhtenä huolena nähtiin, että tiimin työ saattaisi painottua liiaksi hoidonrajausten arviointiin ja jatkohoitopaikkojen järjestämiseen. Todettiin, että myös päivystyksen hoitajien ja lääkärien tulisi osata käyttää geriatrisia seulontoja itse ja tuntea akuuttigeriatrisen hoidon perusperiaatteet. Tiimimallin hyöty vaatii myös mahdollisuudet jatkohoidon järjestämiseen ja suunnitellun hoidon toteutumisen.

Kotiutustiimi

Espoon vanhuspalvelut on järjestänyt kotiutustiimitoimintaa jo yli kymmenen vuoden ajan. Toimintaa on kehitetty vuosien kuluessa ja mukautettu tarpeiden mukaan.

Kotiutustiimitoiminnan keskeisinä tavoitteina ovat potilaskokemus turvallisesta kotiutumisesta, jatkohoidon järjestäminen joustavasti ilman viiveitä, kotiutumisen tuki oikea-aikaisesti vähentäen vältettävissä olevia sairaalahoitopäiviä, helpottaa kotihoidon ja kotikuntoutuksen työtä potilaan vastaanottamisessa. Toimintaan on kuulunut potilaiden arviointi päivystyksessä ja osastoilla, kotiutumisjärjestelyiden ja jatkohoidon tukeminen, apuvälineiden järjestäminen, kotihoidon arvioinnin järjestäminen tai kotihoidon aloitus sekä tarvittaessa varhaiset tukikäynnit kotiin kotiutumisen jälkeen.

Kotiutustiimin vuonna 2021 arvioimista potilaista kotiutuminen saatiin toteutettua 73%:lla. Potilaiden tyytyväisyys NPS-suositteluindeksillä oli erinomaisella tasolla 79. Toiminnan järjestämisen edellytyksenä on ollut riittävä henkilöstö ml. sairaanhoitajat, ikääntyneiden palveluohjaaja ja fysioterapeutti. Geriatria on yritetty rekrytoida, mutta ei ole toistaiseksi löytynyt.

Heräte kotiutustiimin arvioinnille saadaan yleensä päivystyksestä tai erikoissairaanhoidon osastolta. Kriteerit kotiutustiimin arvioinnille päivystyksessä ovat (mikä tahansa seuraavista): huoli potilaan pärjäämisestä, toistuvat päivystyskäynnit, suunniteltu siirto PTH-vuodeosastolle, kognitiivinen alenema, päihde- tai mielenterveysongelma. Vuodeosastoilla on lisäksi hyödynnetty Apotti-tietojärjestelmän kotiutumisen riskimittaria. Päivystyksen ja ESH-vuodeosastojen henkilöstöä on aktiivisesti tiedotettu palvelusta, jotta tieto kotiutustiimistä hyötyvistä potilaista saadaan tiimille.

Yhteenvetona kotiutustiimi on “kotiutumisen nopean toiminnan joukot”, jotka toimivat erikoissairaanhoidon rajapinnalla. Vaikuttavan toiminnan myötä toimintaa ollaan laajentamassa uusille alueille hyvinvointialueella.

Geriatrian poliklinikka

Geriatrian poliklinikka on toiminut Turussa n. 10 vuoden ajan. Kyseessä on päivystyksellinen poliklinikka, jonne voi hakeutua terveydenhuollon ammattilaisen yhteydenoton perusteella akuutin terveydentilan heikentymisen tai toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi. Poliklinikalla ei hoideta päivystyshoitoa vaativia potilaita (esim. sydän- tai aivoinfarkti, akuutti vatsa, murtumat). Poliklinikka on auki arkisin 8-18. Potilaita otetaan sisään klo 15 asti puhelinkonsultaatioiden perusteella, pääasiassa saman päivän aikana yhteydenotosta. Poliklinikalla potilaalle tehdään moniammatillinen terveydentilan sekä toimintakyvyn kartoitus, myös sosiaaliset voimavarat kartoitetaan. Poliklinikalla työskentelee geriatri, eval, sairaanhoitajia, farmaseutti sekä fysioterapeutti lisäksi konsultaatiomahdollisuus mm. geropsykiatrinen sh, sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti. Tavoitteena on (tarvittaessa tuettu) kotiutuminen. Potilaan siirtyy jatkohoitoon sairaalaan vain lääketieteellisesti perustellusta syystä.

Keskustelussa nostettiin huomioon toiminnan joustavuus ja helppo saatavuus. Akuutisti sairastunut iäkäs saa poliklinikalla moniammatillisen geriatrisen arvioinnin ja turhilta sairaalajaksoilta vältytään. Poliklinikalle soveltuvat potilaat valikoidaan edeltävän puhelinsoiton perusteella, jolloin potilas voidaan ohjata tarvittaessa tarkoituksenmukaisimpaan hoitopaikkaan (akuutit päivystykseen ja oman lääkärin vastaanotolla ratkottavat asiat tk:n / ksh:n lääkärille). Poliklinikalla pystytään tekemään tutkimuksia, joita kotona ei voida tehdä (mm. kuvantamiset).

Haasteina nähtiin resurssien puute sekä riskinä se, että poliklinikasta saattaisi tulla tk-päivystyksen “ylivuotopaikka”. Toiminnan tehokkuus vaatii riittävän väestöpohjan. Synergiaetujen saavuttamiseksi ihanteellista olisi, jos geriatrinen akuuttipoliklinikka sijaitsee lähellä päivystystoimintoja.