Parhaat mallit kotihoidon ja hoivakotien akuuttitilanteisiin 

SAGY ry verkkoverkostotyöpaja 9.12.21 (yhteenveto)

Suomen akuuttigeriatrian yhdistys Sagy ry järjesti 9.12.2021 moniammatillisen verkkoverkostotyöpajan “Parhaat mallit kotihoidon ja hoivakotien akuuttitilanteisiin”, jossa esiteltiin erilaisia toimintamalleja iäkkään ihmisen voinnin muutoksiin reagoimiseksi. Verkkoverkostotyöpajaan kutsuttiin Sagy ry:n jäsenet, jotka saivat kutsua mukaan työparinsa.

Moniammatillisessa työpajassa oli 36 osallistujaa eri puolelta Suomea. Mukana oli geriatreja, akuuttilääkäreitä, sairaanhoitajia, ensihoitaja, geronomi sekä hoitotyön esimiehiä.

Työpajan alkuun osallistujille esiteltiin Suomessa jo olevia toimintamalleja:

  • Combilanssi (Satasairaala, Porin perusturva)
  • Liikkuva sairaala LiiSa (Espoon sairaalan ja HUS akuutin yhteistyö)
  • Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilanne- ja johtokeskus SOTE-TIKE (Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon ensihoito ja KYS yhteistyö)
  • Etäkonsultaatiot akuuttien tilanteiden arvioimiseksi (Pihlajalinna ja Helsingin kaupunki yhteistyö)

Esitysten jälkeen toimintamallien eduista ja haasteista keskusteltiin Learning café-hengessä. Erityisesti kiinnitettiin huomiota siihen, olisiko jo olemassa oleva toimintamalli siirrettävissä sellaisenaan muualle Suomeen.

Sagyn kannanotto

Akuuttitilanteiden hallinta ei voi olla toiminnan keskeisin tavoite, vaan hyvä perustilanteiden geriatrinen hoito ja sujuva hoitoketju muodostavat perustan johon akuuttitilanteiden hoito nivotaan.

Liikkuva sairaala ja ensihoidon geriatrinen yksikkö ovat toimintamalleja, joissa on keskeistä suunnitella ratkaisut ja mallit oman alueen tarpeita silmällä pitäen. Koko hoitoketjun toimivuus ja kattava koulutus ovat edellytys toiminnalle. Yksittäisillä alueilla kehitetyt mallit olisivat hyvin hyödynnettävissä muillakin alueilla, ja kehitystyössä kannattaa hyödyntää jo olemassa olevia malleja.

Yhteinen tilannekeskus on malli, jota kohti monella alueella ollaan menossa ja toiminnassa voidaan hyödyntää jo olemassa olevia malleja. Malli nähdään toimivaksi ja tarpeelliseksi etenkin hyvinvointialueilla jatkossa, mutta alueellinen järjestäytyminen ja yhteiset tietojärjestelemät /tiedon kulku ovat edellytys toiminnalle. Jatkohoidon toimivuus ja palveluiden saatavuus ovat keskeistä, jotta tilannekeskuksesta on hyötyä.

Ajantasainen potilaan tutkimiseen perustuva tieto terveydentilasta ja toimintakyvystä sekä hoitosuunnitelma ovat edellytys etäkonsultaatioiden onnistumiselle ja hoitopäätösten tekemiseksi. Etäkonsultaatioiden tekeminen ja niihin vastaaminen edellyttävät riittävää kliinistä kokemusta sekä perehtymistä etätyön toteuttamiseen ja sovittuihin yhteisiin toimintamalleihin sekä hoitoketjuihin.

Suomen akuuttigeriatrian yhdistyksen kannanotto Covid-19-epidemiaan liittyen

Ikäihmisten akuuttien sairauksien hoito on varmistettava, mutta hoito on ensisijaisesti järjestettävä kotiin suunnattujen palvelujen avulla ilman päivystys- tai sairaalakäyntiä

– Epidemian ja rajoitustoimien ei pidä johtaa siihen, että muut kiireellistä hoitoa vaativat sairaudet ja vammat jäävät hoitamatta.
– Päivystysten kuormituksen ja terveydenhuoltojärjestelmän kantokyvyn kannalta on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että päivystykseen ja sairaalahoitoon turvaudutaan vain niissä tilanteissa, jotka eivät ole muuten ratkaistavissa.
– Kotihoidossa ja pitkäaikaishoidossa (ympärivuorokautinen palveluasuminen) terveydentilan muutoksiin on pyrittävä ensisijaisesti ottamaan kantaa ja tutkimukset järjestää hoitavan lääkärin toimesta ilman potilaan siirtämistä pois asuinpaikastaan.
– Epidemiatilanteen aikana on entistä tärkeämpää, että päivystyksessä on käytettävissä riittävät tiedot hoitopäätösten tekoon. Näitä tietoja ovat tiedot asumismuodosta, liikunta- ja toimintakyvystä, avuntarpeesta päivittäistoiminnoissa, mahdollisesta muistisairaudesta ja hoidonrajauksista sekä lääkityksestä.
– On tärkeää huolehtia, että iäkkäillä ja pitkäaikaissairailla on asianmukaiset ennakoivat hoitosuunnitelmat mukaan lukien tarvittava kipu- ja kuumelääkitys sekä hoidonrajaukset. Jokaisella tehostetun palveluasumisen asukkaalla ja säännöllisen kotihoidon pitkäaikaisasiakkaalla tulee olla yksilöllinen elämän loppuvaiheen ennakoiva hoitosuunnitelma, jossa hoidon tavoitteet on määritetty ja jonka päämäärä perustuu asiakkaan hoitotahtoon, hänen terveydentilaansa ja hänen lääketieteelliseen ennusteeseensa.

Kannanotto kokonaisuudessaan: Suomen akuuttigeriatrian yhdistyksen kannanotto Covid-epidemian johdosta

Euroopan akuuttigeriatrian curriculum suomennettu

Suomen akuuttigeriatrian yhdistyksen hallitus on suomentanut EUGMS:n ja EuSemin laatiman, vuonna 2016 julkaistun akuuttigeriatrian curriculumin.

Suosittelemme tutustumaan laajaan ja moniammatilliseen käyttöön tarkoitettuun, osaamistavoiteperusteisesti laadittuun curriculumiin. Curriculumia saa vapaasti hyödyntää toiminnan kehittämisessä ja koulutuksessa, kun alkuperäinen lähde mainitaan.

EUGMS GEM curriculum

Sagyn hallitus 2019

Sagyn vuosikokouksessa 15.3.2019 valittiin hallituksen jäseniksi Riitta Antikainen, Maaret Castren, Esa Jämsen, Anni Karppila, Anna Sjölund, Katja Vertainen ja varajäseneksi Janne Alakare. Laura Pikkarainen oli valittu viime vuosikokouksessa puheenjohtajaksi ja jatkaa yhdistyksen sääntöjen mukaan puheenjohtajana kaksivuotisen toimikauden ajan.

Päivystysgeriatriameeting Tampereella 22.10.

Sagy ja Tampereen yliopiston geriatrian tutkimusryhmä järjestävät 22.10. Tampereella tapaamisen päivystyksessä ja päivystysosastoilla toimiville geriatreille ja muille vanhuspotilaita hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille.

Tapaamisen tavoitteena on jakaa kokemuksia siitä, miten vanhuspotilaiden päivystysjärjestelyt eri puolilla maata on hoidettu, millainen voi olla geriatrin rooli päivystyksessä ja millaisia työkaluja geriatriseen arviointiin päivystyksessä kannattaa käyttää. Kokemuksia jakamalla pääsemme kehittämään vanhusten akuuttihoitoa ja säästymme keksimästä pyörää uudelleen kukin omalla tahollamme.

Sagyn geriatripäivystystapaaminen – kutsu ja alustava ohjelma

Lisätiedot: esa.jamsen@uta.fi

 

Akuuttigeriatrian koulutus Turussa marraskuussa: ilmoittautuminen on auki

Järjestävän tahon pyynnöstä huomioitavaksi:

Turussa järjestetään moniammatilliset Akuuttigeriatriapäivät ensimmäistä kertaa 15.-16.11.18 yhteistyössä Fiocan, Arcadan, SAGYn sekä Turun geriatrisen poliklinikan kanssa.

Turun lääketieteellisen tiedekunnan jatkokoulutustoimikunta on myöntänyt koulutuspävistä erikoistuville lääkäreille opintopisteitä 12 tunnin mukaan (2 koulutuspäivää) seuraaville erikoistumisaloille:

Akuuttilääketiede, Anestesiologia ja tehohoito, Geriatria, Kardiologia, Keuhkosairaudet ja allergologia, Kliininen farmakologia ja lääkehoito, Neurologia, Psykiatria, Sisätaudit, Yleislääketiede

Ilmoittautuminen sekä lisätietoja koulutuspäivistä:

https://fioca.fi/kurssi/akuuttigeriatria/

Huomatkaa, että 27.9. mennessä ilmoittautuneille on voimassa early bird -hinnat.

4AT:stä suomenkielinen versio

4AT on deliriumin ja dementian seulontaan kehitetty helppokäyttöinen ja niin tutkimuksissa kuin klinikassakin varsin käyttökelpoiseksi osoittautunut testi. Testin suomenkielinen versio löytyy nyt osoitteesta https://www.the4at.com/ – klikkaa lippua vasemmalla alhaalla.

Sagyn hallitus 2018

Vuosikokouksessa valittu hallitus järjestäytyi ensimmäisessä kokouksessaan 13.4. Puheenjohtajana on vuosikokouksessa valittu Laura Pikkarainen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Esa Jämsen, sihteeriksi Anna Sjölund ja rahastonhoitajana jatkaa Hannele Ekstam.

Kokouksessa käsiteltiin Sagyn järjestämiä koulutuksia. Kerrotaan näistä lisää, kun valmistelu hieman etenee.